Wednesday, August 8, 2018

Buddhist way of life for lay followers

ഗൃഹസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള
ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജീവിത രീതി
........................................
മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടി സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ചനേടുക മാത്രമല്ല അഭികാമ്യം, എന്നാൽ തൃപ്തികരവും, സമാധാനവും, സന്തോഷപൂർണ്ണവുമായ ജീവിതത്തിന് ധാർമ്മികവും, മനസ്സിന്റെ ശുചീകരണവും വികാസവും ആവശ്യമാണെന്നും ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ ഉപദേശിച്ചു.

ദിഗജനു എന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഭഗവാൻ ബുദ്ധനെ സന്ദർശിച്ച് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു,

'കാരുണ്യവാനെ, ഞാൻ ഭാര്യയും, കുട്ടികളുമൊത്തു കുടുംമ്പ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനാണ്.
ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും,ഭാവിയിലും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി എന്താണ് അഭികാമ്യമെന്ന് ഞങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചാലും '.

ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ അയാളോട് ഇങ്ങിനെ ഉപദേശിച്ചു.

'ഈ ലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നാലു കാര്യങ്ങളാണ് അഭികാമ്യം.

⛩: ഒരാൾ എന്തു ജ്യോലിയാണോ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അയാൾക്കതിൽ വൈദഗ്ദ്യം, സമർത്ഥത, ആത്മാർത്ഥത, ഉൽസാഹം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും, അതിൽ കൃത്യമായ അറിവ് നേടിയിരിക്കുകയും വേണം
( ഉത്തന സമ്പാദ );

⛩: വിയർപ്പൊഴുക്കി, ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ എന്താണോ അയാൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വരുമാനത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയണം.( അരക്ക സമ്പാദ)

⛩: ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന് ശരിയായ ജീവിത പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാനായി സത്യസന്ധനും, വിവേകമതിയും, ഉദാര ചിത്തന്നും, നീതിബോധവും, പാണ്ഡിത്യവുമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
( കല്യാണ മിത്ര )

⛩: ധാരാളത്തിത്വത്തോടെയോ, എന്നാൽ പിശുക്കോടെയോ അല്ലാതെ മിതമായും ആനുപാതികരീതിയിലും ചിലവു ചെയ്യാനും അയാൾക്ക് കഴിയണം, മാത്രമല്ല ദുരാഗ്രഹത്തോടെയോ,
നിഗൂഡമായോ സമ്പാദ്യം സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാനോ പാടില്ല. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കണം.
 ( സമ്മ ജീവികത ).

സാധാരണക്കാർക്കായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അഭികാമ്യമായ നാലു ഗുണങ്ങളും ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ പിന്നീട് ഉപദേശിച്ചു.

⛩: വിശ്വാസം ( സദ്ധ )
ബുദ്ധിപരവും ആധ്യാത്മികവും, ധാർമ്മികവുമായ മൂല്യങ്ങളിൽ  ആശ്രയവും വിശ്വാസവും അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം.

⛩: ധാർമ്മിക ജീവിതം ( ശീലം )

കൊല്ലുന്നതിലും പീഢിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും,

ചതിക്കുന്നതിലും നുണ പറയുന്നതിൽ നിന്നും,

വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്നും,

മോക്ഷണത്തിൽ നിന്നും,

ലഹരി മാദക വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും അയാൾ വിട്ടു നിൽക്കണം.

⛩: ഉദാരത ( കാഗ )
അത്യാഗ്രഹത്തിലൂടെയുള്ള ധനസമ്പാദത്തിനു വേണ്ടിയോ, സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചോ അല്ലാതെ ദാനം ചെയ്യാനും ക്ഷേമ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനും തയ്യാറാകണം.

⛩: ബോധം ( പന്ന )
നിബ്ബാന അവസ്ഥ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനും, ദു:ഖത്തെ പരിപൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമായി അയാൾ ബോധത്തെ, ബുദ്ധിയെ വികസിപ്പിക്കണം.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഭഗവാൻ ബുദ്ധന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നേടിയാൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്നതല്ല സന്തോഷമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

സന്തോഷത്തിനായി ജീവിതത്തിൽ ധാർമ്മികവും, ആധ്യത്മികവുമായ അടിത്തറയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഭൗതികമായ ഉയർച്ച മാത്രം ലക്ഷ്യമാകുമ്പോൾ അവിടെ അസന്തുഷ്ഠിയും, അധാർമ്മികതയും പെരുകുന്നു. എന്നാൽ ധാർമ്മിക മൂല്ല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഭൗതിക ജീവിതവും ആദ്ധ്യാത്മികതയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധധമ്മം ഊന്നൽ നൽകുന്നു. അതിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ സന്തോഷം, സമാധാനം, സന്തുഷ്ടി എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതിനായി ബുദ്ധധമ്മം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ, സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില ജാതി ഉച്ചനീചത്വങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാനും ഭൗതികമായ ഉയർച്ചക്കു വേണ്ടിയും മാത്രമാണ് ബുദ്ധധമ്മം നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നു. ഇത് തികച്ചും തെറ്റാണ്.

വർണ്ണാശ്രമധർമ്മമോ, ഉച്ചനീചത്വങ്ങളോ ബുദ്ധ ധമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല.
ന്യായാനുവർത്തിയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാർമ്മിക മൂല്ല്യങ്ങളെയും ആധ്യാത്മികതയേയും വികസിപ്പിക്കുകയും
ഭൗതിക സുഖങ്ങളോട് അടങ്ങാത്ത ആസക്തിയെ ഒഴിവാക്കാനുമാണ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ സാരം.

ഒരു സാധാരണക്കാരനെപ്പോലെ  വിഷയാസക്തിയോടുള്ള അഭിവാജ്ഞമൂലം ജീവിക്കുമ്പോൾ  അവയോട്  ക്രമാധീതമായി ചേർന്നു നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മലിനപ്പെടുത്താനും സ്വാത്വികമായ വികസനത്തെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

മദ്ധ്യമമാർഗ്ഗം പിന്തുടരാനാണ് മനുഷർക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധധമ്മം എപ്പോഴും പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത്.

Thursday, May 3, 2018

Buddha purnima celebration in Palakkad, Kerala

ബുദ്ധന്‍റെ ബോധോദയ പ്രാപ്തി
വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷത്തിനായിരുന്നില്ല.
================================

പാലക്കാട്: സിദ്ധാര്‍ത്ഥ ബുദ്ധന്‍ നേടിയ ബോധോദയ പ്രാപ്തി വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഭിക്ഷു ബുദ്ധമൗര്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.കേരള മഹാബോധിമിഷന്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ബുദ്ധപൂര്‍ണ്ണിമ ആഘോഷത്തില്‍ ധമ്മ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബുദ്ധന്‍റെ ബോധോദയ പ്രാപ്തി സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.അത് ലോകത്തെ സര്‍വ്വ മനുഷ്യരുടെയും ദുഖ:നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.ബോധോദയമെന്നത് ശീലവും, ധ്യാനവും, പ്രജ്ഞയും,കരുണയുടെയും പ്രത്യക്ഷ പ്രവര്‍ത്തിയാണ്- ഭിക്ഷു തുടര്‍ന്നു.

ബോധോദയപ്രാപ്തി ബുദ്ധന്‍ നേടിയത് സ്വന്തം മനസ്സിലെ മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തിലൂടെയാണെന്ന് തുടര്‍ന്ന് സംസാരിച്ച ബോംബെ ത്രിരത്ന ബുദ്ധമഹാസംഘയുടെ ധമ്മചാരിണി മോക്ഷസാര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം മനസ്സിനെ കീഴ്പെടുത്തി നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം.ഇതിനുള്ള കഴിവ് ഏവരിലും ഉണ്ടെന്ന് ബുദ്ധധമ്മം നമ്മെ ബോദ്ധ്യപെടുത്തുന്നു.

ചടങ്ങില്‍ കേരള മഹാബോധി മിഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ഹരിദാസ്‌ ബോധ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിപസ്സനധ്യാന അദ്ധ്യാപകന്‍ ചന്ദ്രന്‍, ധമ്മമിത്ര നാഗരത്ന, രാമചന്ദ്രന്‍ ബോധ് എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.
തെങ്കുറിസ്സിയിലെ ബുദ്ധ തപോബോധി വിഹാരത്തിലും ബുദ്ധ പൂര്‍ണിമ ആഘോഷിച്ചു.നിര്‍ധനരായ വിദ്ധ്യാര്‍ത്തികള്‍ക്കുള്ള പഠനോപകരണ വിതരണവും, കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ചിത്രരചന മത്സരവും നടന്നു.ത്രിസരണം പഞ്ചശീലം, ത്രിരത്ന വന്ദന എന്നീ ചടങ്ങുകളോടെ പരിപാടികള്‍ ആരംഭിച്ചു.

Sunday, April 22, 2018

Buddha purnima celebration 2018 in Palakkad


മാന്യ ധമ്മമിത്രങ്ങളെ,
നമോ ബുദ്ധായ,

ലോകത്തിലെ മനുഷ്യ രാശിയുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ദുഖ നിവാരണത്തിനായി ധമ്മോപദേശങ്ങളും ,അതിനായി പ്രായോഗികമായ ജീവിത വ്യവസ്ഥയും നല്‍കിയ മഹാനാണ് ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍.

അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ 2562- മത് ബുദ്ധ പൂര്‍ണ്ണിമ ഏപ്രില്‍ 30 ന് കാലത്ത് 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 7 വരെ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്.

ആ മഹാന്‍റെ ജനനം, ബോധോദയം, പരിനിബ്ബാനം, എന്നിവ നടന്നത് ഈ പൌര്‍ണമിയില്‍ ആയതിനാലാണ് ഈ ദിവസത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൈവന്നത്.

പാലക്കാട് ഡയറ സ്ട്രീറ്റിലെ ധമ്മബോധി ഹാളിൽ കാലത്ത് 9.30 മുതൽ നടക്കുന്ന
ആഘോഷപരിപാടികളില്‍ നാഗ്പൂര്‍ ത്രിരത്ന ബൗദ്ധ മഹാ സംഘിന്‍റെ ധമ്മാചാരി മണിധമ്മമുഖ്യ അഥിതിയായി ധമ്മപ്രഭാഷണം നടത്തും.കൂടാതെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിസമായ വിപാസന ധ്യാനത്തെകുറിച്ച് ദുബായ് വിപാസന സെന്‍ററിലെ ടീച്ചര്‍ ചന്ദ്രന്‍ ക്ലാസെടുക്കുകയും ചെറു പരിശീലനവും നല്‍കും.ധമ്മ മിത്രങ്ങളായ നാഗരത്ന,ഹരിദാസ്‌ ബോധ് സംബന്ധിക്കും.

വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിമുതല്‍ 7 മണിവരെ കാക്കയൂരിലെ ബുദ്ധ വിഹാരത്തിലും ആഘോഷപരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാ ധമ്മമിത്രങ്ങള്‍, ധമ്മ വിശ്വാസികള്‍, ഉപാസക ഉപാസികമാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

ആഘോഷ കമ്മിറ്റിക്കുവേണ്ടി
ധമ്മമിത്രങ്ങള്‍
രാമചന്ദ്രന്‍:
ആനന്ദന്‍:
രാജു:
ജ്യോതി
അനൂപ്‌:

Sunday, April 1, 2018

BUDDHISM IN PALAKKAD DISTRICT


സഹോദരനയ്യപ്പൻ
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെമ്പാടും നടന്ന്
ബുദ്ധധമ്മം പ്രചരിപ്പിച്ചു.
.......................................
കേരളത്തിൽ 1919 മുതൽ
സഹോദരനയ്യപ്പൻ, മിതവാതി സി. കൃഷ്ണൻ, തൃശൂരിലെ അയ്യാകുട്ടി ജഡ്ജി, കേരളകൗമുദി പത്രാധിപർ സി.വി കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ നാടുനീളെ ബുദ്ധമത പ്രചരണവുമായി പ്രവർത്തിച്ചു.
സഹോദരനയ്യപ്പന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയ പല മാന്യന്മാരും ബുദ്ധമതവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്തെ മന:പൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വികലമായ ധാരണയാണ് ലഭിക്കുക.
സഹോദരനയ്യപ്പൻ കേരളത്തിലെമ്പാടും ബുദ്ധധമ്മ പ്രചരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതു പോലെ തന്നെ 1920 കാലം മുതൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ
ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ധമ്മം പ്രചരിപ്പിച്ച മഹാനാണ്.
അതിന്റെ തെളിവുകൾ പുസ്തകത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ മാസം പുറത്തു വന്നു.
ഈഴവർ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്നത് മതം മാറ്റമെന്ന പേരിലല്ല മറിച്ച് അവരുടെ പൂർവ്വ മതത്തെ പിന്തുടരുകയാണ് എന്ന മനോഭാവത്തോടെയാണ് ബുദ്ധധമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.
സഹോദരനയ്യപ്പൻ, മിതവാദി സി. കൃഷണർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ ബുദ്ധ ധമ്മ പ്രചരണം ശക്തമായതോടെ അവർണ്ണർ അവരുടെ യഥാർത്ഥ മതം തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിവരം സിലോണിൽ അറിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ പല തവണയായി കേരളത്തിൽ വന്ന് ബുദ്ധമത പ്രചരണം നടത്തിവന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നു.
കേരളത്തിൽ 1918 മുതൽ 1935 വരെയായി ആറു ഭിക്ഷു സംഘങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. ആദ്യമായി വന്നത് ഭിക്ഷു ധർമ്മപാലതേരോ ആയിരുന്നു.രണ്ടാമതായി ജന വംശ ഭിക്ഷുവും, പ്രജ്ഞാ ജ്യോതി ഭിക്ഷുവും മുന്നാമതായി ശിലാനന്ദ ഭിക്ഷുവും, നാലാമതായി ആനന്ദ മൈത്രേയ ഭിക്ഷുവും, പിന്നീട് 1926 ൽ നാലു ഭിക്ഷുക്കൾ സംഘമായി ഇവിടെയെത്തി.
ചരണ തിസ്സതേരോ, ബുദ്ധ ദത്ത തേരോ, ധർമ്മധീരഭിക്ഷു, ധർമ്മരത്ന തേരോ എന്നിവരാണവർ.ഇതിൽ ധർമ്മരത്ന തേരോ ബുദ്ധ ധർമ്മ ദീപകയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം രചിച്ച വ്യക്തിയാണ്. 1926 ൽ ഈ ഗ്രൻഥം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി.
ഇതിൽ ധർമ്മധീര ഭിക്ഷു എറണാകുളത്തു നിന്നുള്ള ഈഴവ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. സിലോണിൽ പോയി ഭിക്ഷു സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച ആളുകൂടിയായിരുന്നു.
1935ൽ സിലോണിൽ നിന്നും ഒരു സംഘം ഭിക്ഷുക്കൾ കേരളത്തിലെത്തി.ഇതിൽ ധർമ്മസ് കന്ധഭിക്ഷു തിയ്യ കുടുമ്പത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു.
സഹോദരനയ്യപ്പന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി 1923 ൽ പാലക്കാട് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ബുദ്ധമത മിഷൻ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി.
ഒരു പാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച് സഹോദരനയ്യപ്പൻ
പാലക്കാട്ടുള്ള കണ്ണനൂർ, തച്ചങ്ങാട്, തേങ്കുറ്റശ്ശി,കൊല്ലങ്കോട്, കല്ലപ്പുള്ളി തുടങ്ങിയ ദേശങ്ങൾ തോറും നടന്ന് ബുദ്ധ ധമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തി വന്നതായി രേഖകൾ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി
ഒരു പാട് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു.
പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധ സംഘങ്ങളെ ഒന്നായി സംഘടിപ്പിച്ച് പാലക്കാട് ബുദ്ധമതമിഷൻ എന്ന പേരിൽ ജനവംശ ഭിക്ഷു വിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സംഘം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.ഈ സംഘത്തിന്റെ ധർമ്മകർത്താവും സെക്രട്ടറിയുമായി ജന വംശ ഭിക്ഷുവിനെയും നിശ്ചയിച്ചു.
ഈ സംഘത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി പാലക്കാട്ട് ബുദ്ധമത ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഫണ്ട് ആരംഭിക്കുകയും പാലക്കാട്ടുള്ള കാലിക്കറ്റ് ബാങ്കിൽ കറണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതായി ബുദ്ധമത വിശ്വാസി എഴുതിയ 'പാലക്കാടിന്റെ സാമൂഹിക ചരിത്രം എന്ന പുസ്തക 'ത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
കൂടാതെ പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടുന്ന മലബാറിലെ അവർണ്ണ സമൂഹം ജാതിയുടെ പേരിൽ നേരിട്ട കൊടിയ പീഢനങ്ങളുടെ പച്ചയായ വിവരണങ്ങളും പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ബുദ്ധമത വിശ്വാസിയായിരുന്ന ഇ.കെ ചാമി 1936ൽ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയായി എഴുതി പെട്ടകത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച ഈ രേഖ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ തലമുറയാണ് പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പുസ്തകം വേണ്ടവർ: 9744962858 ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

FULLMOON DAY MEDITATION


'ഫുൾമൂൺ ദിന' ധമ്മ പ്രഭാഷണവും,
ആനഅപാന സതി,
മൈത്രീ ഭാവന ധ്യാനവും
................................................

ധമ്മ പ്രഭാഷണവും 
ആനഅപാനസതി ,മൈത്രീഭാവന ധ്യാനവും
പാലക്കാട് ധമ്മബോധി ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.
വിപാസന ടീച്ചർ ചന്ദ്രൻ, എൻ.ഹരിദാസ് ബോധ് എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ചു.

STUDENTS INTERACTION WITH BUDDHA BIKKUബുദ്ധ ഭിക്ഷുവുമായി
വേറിട്ടൊരു ചരിത്ര ചര്‍ച്ച
-------------------------------------------
ചരിത്രപുസ്തക താളുകളില്‍ മാത്രം പഠിച്ച ബുദ്ധിസത്തെയും അതിന്‍റെ ചരിത്രത്തെയും അറിയാന്‍ ബുദ്ധ ഭിക്ഷുവുമായി വിദ്യാര്‍ത്തികള്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ച അവര്‍ക്ക് വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായി മാറി.ബുദ്ധഭിക്ഷുവിനെ ആദ്യമായി കണ്ടവര്‍ക്ക് അത്ഭുതം,ഭിക്ഷുവുമായി നേരിട്ട് സംശയ നിവാരണം കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും.

കേരള മഹാബോധി മിഷനാണ് സ്കൂള്‍,കോളേജ് ചരിത്ര വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി നാഗ്പൂരില്‍ നിന്നെത്തിയ നാഗസേന്‍ ഭിക്ഷുവുമായി ബുദ്ധിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് സംവദിക്കാന്‍ അവസരം ഒരുക്കിയത്.
ബുദ്ധിസത്തെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും വിധ്യാര്‍ത്തികള്‍ക്ക് എന്ത് ചോദ്യങ്ങളും തുറന്ന് ചോദിക്കാന്‍ സ്വാതന്ത്രം നല്‍കിയിരുന്നു.

ചിലര്‍ക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് ബുദ്ധിസത്തില്‍ വിഗ്രഹ ആരാധന ഉണ്ടോ എന്നായിരുന്നു,പാഠപുസ്തകത്തില്‍ കാണാത്തതും എന്നാല്‍ ചിലര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ബുദ്ധന്‍ ദൈവമാണോ, വിഷ്ണുവിന്‍റെ അവതാരമാണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു മറ്റുചില വിധ്യാര്‍ത്തികള്‍ ചോദിച്ചത്.വേറെ ചിലരാകട്ടെ, രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് നിലവില്‍ വന്ന ബുദ്ധിസത്തിന് ഇന്ന് എന്ത് ആനുകാലിക പ്രസക്തിയാനുള്ളത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചത്.

“ബുദ്ധന്‍ ദൈവമല്ല, എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെ അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ നിന്നും പിറന്നുവീണ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു,ആയതിനാല്‍ ആരുടേയും അവതാരമല്ല,ബുദ്ധന്‍ കാരുണ്യത്തെകുറിച്ചും, സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും, മനുഷ്യരുടെ ദുഖ നിവാരണത്തെ കുറിച്ചും,പറയുക മാത്രമല്ല അതിനൊരു കൃത്യമായ ജീവിതരീതിയും പറഞ്ഞുതന്ന മനുഷ്യനാണ്.അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആശയങ്ങളെ ആകാലഘട്ടത്തിലെ രാജാക്കന്മാരും കലാകാരന്മാരും പല രൂപങ്ങളാക്കി അവതരിപ്പിച്ചു.ആ മഹാനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാന്തമായ മുഖം അവര്‍ വരച്ചു,പിന്നീടത് വിഗ്രഹമായി മാറിയെന്നെയുള്ളു.ബുദ്ധിസത്തില്‍ ബുദ്ധന്‍റെ രൂപത്തെയല്ല ആരാധിക്കുന്നത്,അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളെ യുക്തിസഹമായി അനുഷ്ടിക്കുകമാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ബുദ്ധിസത്തില്‍ ദൈവ വിശ്വാസത്തിന് പകരം പഞ്ച ശീലങ്ങള്‍ക്കും അഷ്ടാംഗ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ക്കുമാണ് പ്രസക്തി.

ആര്‍ക്കും ആചരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഈ പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങളെ മനുഷ്യ മനസ്സില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്ന് കൊലപാതകങ്ങളും, പിടിച്ചുപറിയും,നുണകളും,ലഹരിയുടെ അടിമത്വവും,കാമ ആസക്തിയും പെരുകുന്നത്,അതിനാല്‍ സമൂഹം എത്രത്തോളം  ധുഷിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ബുദ്ധിസത്തിന് ലോകത്ത് പ്രസക്തിയും ഏറിവരുന്നു-ഭിക്ഷു നാഗസേന്‍ അഭിപ്രായപെട്ടു.

വിവിധ സ്കൂള്‍, കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും നിരവധി ചരിത്ര വിദ്യാര്‍ത്തികളും, കൂടാതെ ക്ഷണിക്കപെട്ട അഥിതികളും സംബന്ധിച്ചു.കേരള മഹാബോധി മിഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ഹരിദാസ്‌ ബോധ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.നാഗരത്ന, രാമചന്ദ്രന്‍ ബോധ് എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.


Monday, October 2, 2017

ASHOKA VIJAYADASAMI CELEBRATION CONDUCTED AT PALAKKAD

അശോക വിജയദസമി ആഘോഷിച്ചു
------------------------------------------------------------
സങ്കീര്‍ണ്ണ പ്രശ്നങ്ങളെ ബുദ്ധ ധമ്മം
ലളിതമായി പരിഹരിക്കുന്നു:ഭിക്ഷു മൗര്യ ബുദ്ധ
=================================ബുദ്ധധമ്മം എല്ലാ സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്നങ്ങളെയും ശാസ്ത്രീയമായും മൈത്രിയോടെയും വിലയിരുത്തുവാനും പരിഹരിക്കുവാനും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരം ബോധിവന വിഹാരത്തിലെ ഭിക്ഷു മൗര്യ ബുദ്ധ അഭിപ്രായപെട്ടു.
കേരള മഹാബോധി മിഷന്‍ സംഘടിപ്പിച്ച അശോക വിജയദശമി ആഘോഷം ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.ആധുനിക ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തത്വശാസ്ത്രമായതിനാലാണ് അശോക ചക്രവര്‍ത്തി, ഭൌതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആല്‍ബെര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍, ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന ശില്‍പി ബി.ആര്‍ .അംബേദ്‌കര്‍ എന്നിവരേ ഈ ദര്‍ശനം ആകര്‍ഷിച്ചത്.

ദുഖം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അവരുടെ ദുഖമെന്തെന്നും, അതിന്‍റെ കാരണവും നിവാരണ മാര്‍ഗ്ഗവും കണ്ടെത്താന്‍ ബുദ്ധ ദര്‍ശനം ലളിതമായി ഉപദേശിക്കുന്നു.അതാണ്‌ ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍ പറഞ്ഞ നീ നിനക്ക് വെളിച്ച്ചമാകുക എന്ന തത്വത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം.ധമ്മ ബോധി ഹാളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങില്‍ ബൗദ്ധാചരണ രീതിയില്‍ കുട്ടികളെ ഭിക്ഷു എഴുത്തിനിരുത്തി.

തുടര്‍ന്ന് നടന്ന യോഗത്തില്‍ കേരള മഹാബോധി മിഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ എന്‍.ഹരിദാസ്‌ ബോധ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.കോഴിക്കോട് സര്‍വ്വകലാശാല മലയാള വിഭാഗം പ്രൊഫസ്സര്‍ ഡോ.മനോജ്‌ ബാബു സംസാരിച്ചു.ലോകത്ത് വളര്‍ന്നുവരുന്ന മതാധിഷ്ടിത കലഹങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഏക പരിഹാരം മൈത്രിയില്‍ അധിഷ്ട്ടിതമായി രാജ്യം ഭരിച്ച അശോക ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ ഭരണ രീതിയും, ഡോ.അംബേദ്‌കര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച മതേതര ഭരണഘടനയുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപെട്ടു.
പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ നശീകരണത്തിന് ആയുധങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറി വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ആയുധം ഉപേക്ഷിച്ചു ഏഷ്യഭൂഖന്ധം ഭരിച്ച അശോക ചക്രവര്‍ത്തി മാതൃകയാണെന്ന് തുടര്‍ന്ന് സംസാരിച്ച എഴുത്തുകാരന്‍ കെ.പി.രമേഷ് അഭിപ്രായപെട്ടു.ത്രിരത്ന ബൗദ്ധ മഹാസംഘം ധമ്മമിത്രം നാഗര്ത്ന, പി.രാമചന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.


ഉച്ചക്ക് ശേഷം പാലി ഭാഷാ പഠനത്തിന്‍റെ രണ്ടാമത് ബാച്ചിന് പാലി അദ്ധ്യാപകന്‍ കെ.ജി.കൃഷ്ണകുമാര്‍ ക്ലാസ്സെടുത്തു.
Friday, September 22, 2017

Ashoka vijaya dasami

അശോക വിജയദസമി ദിനത്തില്‍ കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തിയതിന്‍റെ കാരണവും ,ലക്ഷ്യവും

Wednesday, September 20, 2017

Ashoka Vijaya dasami celebration


ASHOKA THE GREAT


അശോക ദി ഗ്രേറ്റ്‌
സമാനതകള്‍ ഇല്ലാത്ത ചക്രവര്‍ത്തി
=========================================
മഹാനായ അശോക ചക്രവര്‍ത്തിയെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തില്‍ നമ്മള്‍ പലതും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും.നാം അറിയാതെ പോയ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപെട്ടുണ്ട്.
അശോക വിജയദശമി
----------------------------
കലിംഗ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അഗാത ദുഖത്തിലായ അശോക ചക്രവര്‍ത്തിയെ ഒരു യുവാവായ ബുദ്ധ സന്യാസി പത്ത് ദിവസം ബുദ്ധധമ്മം ഉപദേശിക്കുകയും പത്താംനാള്‍ അദ്ദേഹം തന്‍റെ ഉറയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വാള്‍ വലിച്ചെറിയുകയും
ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആ ദിവസത്തിന്‍റെ ഓര്‍മ്മക്കായാണ് “അശോക വിജയദശമി” എന്ന പേരില്‍ ബുദ്ധിസ്റ്റുകള്‍ ആഘോഷിക്കുന്നത്.
ബുദ്ധധമ്മം പത്ത് ദിവസം ശ്രവിച്ചപ്പോള്‍ പത്താംനാളില്‍
ധമ്മം അശോക ചക്രവര്‍ത്തിയില്‍ വിജയംകൈവരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഇരുട്ടില്‍ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും നയിച്ച ദിവസം എന്ന അര്‍ത്ഥമാണ് അതിനുള്ളത്.
ജാതിമത ഭേദങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥാനം
നല്‍കാതെയുള്ള ഭരണം
--------------------------------------
തുടര്‍ന്ന് മുപ്പത്തിഏഴ് വര്‍ഷക്കാലം അദ്ദേഹം തന്‍റെ സാമ്രാജ്യം ധമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഭരിച്ചു.ഒട്ടും വിശ്രമമില്ലാതെ ജീവിതത്തിന്‍റെ സത്യം,ധര്‍മ്മം നീതി ന്യായം എന്നിവ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു.അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുന്നില്‍ ജാതി മത ഭേദങ്ങള്‍ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.സാമ്രാജ്യം മുഴുവനും സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ജാതി, മത, വര്‍ഗ്ഗമോ, ഉയര്‍ന്നവന്‍ ,താഴ്ന്നവന്‍ എന്നൊന്നില്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ സന്തോഷവും സമാധാനവും അനുഭവിച്ചു.
ലോക ചരിത്രത്തില്‍ കാണാത്ത
മൂല്യാധിഷ്ടിത ഭരണം
---------------------------------------
ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം തന്‍റെ സൈന്യത്തെ അക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാടെ നിര്‍ത്തിവെച്ചു. പകരം അവരുടെ കായിക ശേഷിയെ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്കായി പ്രയോജനപെടുത്തി. സ്കൂളുകള്‍, സത്രങ്ങള്‍,പാതകള്‍,
ആശുപത്രികള്‍(മനുഷ്യര്‍ക്കും,മൃഗങ്ങള്‍ക്കും) ,കിണറുകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം പോതുജനങ്ങള്‍ക്കായി പണികഴിപ്പിച് നല്‍കി.
മൃഗവേട്ട നിരോധിച്ചു.ഔഷധ സസ്യപരിപാലനം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കി.അയല്‍ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്രം അഹിംസയില്‍ അധിഷ്ടിതമായ ബുദ്ധ ധമ്മത്തിന്‍റെ പാതയിലാക്കി.
മഹത്തായ അടയാളപെടുത്തലുകള്‍
--------------------------------------------
മഹാനായ ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍റെ ജനനംനടന്ന ലുംബിനി ,ബോധോദയം ലഭിച്ച ബോധ്ഗയ , ആദ്യ പ്രഭാഷണം നടന്ന സാരാനാഥ് ,പരിനിര്‍വ്വാണം നടന്ന കുഷിനര എന്നീ സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധനോടുള്ള ബഹുമാനാര്‍ത്ഥം അവിടെ അദ്ദേഹം സ്തുപങ്ങള്‍ പണിത് അടയാളപെടുത്തി.
ബുദ്ധധമ്മത്തിലെ ആശയങ്ങളെ നിരവധി കൊത്തുപണികളും ചിഹ്നങ്ങളും കൊണ്ട് ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ പെട്ടെന്ന് ബോദ്ധ്യപെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു.അശോക ചക്രം (ധമ്മചക്രം), അശോക സ്തംഭം, ലയണ്‍ ഹെഡ്, മധ്യപ്രദേശില്‍ പണികഴിപ്പിച്ച സാഞ്ചി സ്തുപത്തിലെ കൊത്തുപണികള്‍ എന്നിവ ഇതിന്‍റെ ഉദാഹരണം.അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ അടയാളപെടുത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആര്‍ക്കും അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാര്‍ അഭിപ്രായപെട്ടിടുണ്ട്.
ബുദ്ധ മതത്തെ ലോകമെമ്പാടും എത്തിച്ചു.
--------------------------------------------------
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബുദ്ധ ധമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ സന്യാസിമാരെയും ,മക്കളായ മഹിന്ദനെയും, സംഘമിത്തയെയും പറഞ്ഞയച്ചു.അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍റെ തത്വങ്ങള്‍ പാറകളിലും, ഗുഹകളിലും സ്തൂപങ്ങളിലും കൊത്തിവെച്ചു.
ബുദ്ധം മതം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ദയയുടെയും,ദാനത്തിന്‍റെയും മൂര്‍ത്തിഭാവമായി മാറി.
ബുദ്ധസന്യാസിയായി മാറി
സമ്പത്തെല്ലാം ദാനം ചെയ്ത
അശോക ചക്രവര്‍ത്തി
--------------------------------
അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം പൂര്‍ണ്ണമായും ബുദ്ധ സന്യാസിയായി മാറുകയും ആര്‍ഭാടങ്ങളും, സുഖ സൌകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ലളിത ജീവിതവും തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ കാലയളവില്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍ താമസിക്കുന്നതിനു പകരം വിഹാരങ്ങളില്‍ അധിക സമയവും കഴിച്ചുകൂട്ടി. തന്‍റെ സമ്പത്തെല്ലാം ബുദ്ധവിഹാരങ്ങള്‍ക്കും ധമ്മ പ്രചരണങ്ങള്‍ക്കുമായി ദാനം ചെയ്തുവന്നു.
ധമ്മത്തെ ഭരണ രംഗങ്ങളില്‍ ഉള്‍പെടുത്തി
----------------------------------------------------
വിഹാരങ്ങളില്‍ താമസ്സിക്കുന്ന സമയങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹം ഉപവസിക്കുകയും വിപസന ധ്യാനത്തില്‍ മുഴുകുകയും ബുദ്ധമത ആചാരം കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്തു.വിഹാരങ്ങളില്‍ താമസിച്ചുകൊണ്ടു ബുദ്ധമത തത്വങ്ങള്‍ വിശദമായി പഠിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും അത് ഭരണരംഗങ്ങളില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തു.അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മക്കളായ മഹേന്ദനും,കുനലയും, തീവലയും, സംഘമിത്തയെയുമൊക്കെ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി അയാള്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു.
പേരകുട്ടികളുടെ
കിരീട അവകാശതര്‍ക്കം ദുഖത്തിലേക്ക്
-------------------------------------------------
ഈ സമയത്ത് പേരകുട്ടികളായ ദസരതനും,സംപ്രതിയും കിരീടാവകാശത്തിനുവേണ്ടി തര്‍ക്കം തുടങ്ങി.ഇതേ തുടര്‍ന്ന് രാജ്ഞിമാരും തര്‍ക്കത്തിലായി.ഈ രാജ്ഞിമാര്‍ക്കിടയില്‍ തിക്ഷ്യരഖി എന്ന ഒരു ദുഷ്ട സ്ത്രീയായ ഭാര്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ സന്യാസത്തിലധിഷ്ടിതമായ ലളിത ജീവിതം ,ആര്‍ഭാടത്തോടെ ജീവിച്ച തിക്ഷ്യരഖിക്ക് വളരെയധികം ദേഷ്യത്തിനിടയാക്കി.ചക്രവര്‍ത്തിയില്‍ ഉണ്ടായ ഈ മനംമാറ്റത്തിന് വഴിവെച്ച ബുദ്ധധമ്മത്തിനു നേരെയും അവര്‍ നീക്കം തുടങ്ങി.ഇതിന്‍റെ ഭഗമായി ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന് ബോധോദയം ലഭിച്ച ഗയയിലെ ബോധി വൃക്ഷത്തെ നശിപ്പിക്കാനും ഇവര്‍ ശ്രമിച്ചു.ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ദുഖത്തിനിടയാക്കി.
ഒടുവില്‍ സാമ്രാജ്യം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച്
തക്ഷശിലയിലേക്ക്. അവിടെ വെച്ച് നിര്‍വ്വാണം
---------------------------------------------------------------
സ്ഥാനരോഹണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പെരകുട്ടികളുടെ തര്‍ക്കംമൂര്‍ച്ചിച്ചപ്പോള്‍ രാജ്യം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബുദ്ധസന്യാസിയായ അദ്ധ്യാപകനുമൊത്ത് അദ്ദേഹം തീര്‍ത്ഥാടനത്തിന് പോയി.ഒടുവില്‍ തക്ഷശിലയിലെത്തിചേര്‍ന്ന് അവിടെ പൂര്‍ണ്ണമായും സന്യാസ ജീവിതവുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടി.എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സില്‍ അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം നിര്‍വ്വാണം പ്രാപിച്ചു.
ബുദ്ധ സന്യാസിയായ ഏക ചക്രവര്‍ത്തി;
മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ വേറിട്ട വ്യക്തിത്വം
-------------------------------------------------------
മുപ്പത്തി ഏഴു വര്‍ഷക്കാലം സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ച അശോക ചക്രവര്‍ത്തി,മഹാനായ ന്യായധിപനും, രാജാക്കന്മാര്‍ക്കിടയിലെ ഏക ബുദ്ധ സന്യാസിയുമായിരുന്നു.
മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്ന അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി കൊത്തിവെച്ച രേഖകളില്‍ അദ്ദേഹം സ്വയം പറയുന്നത് “പ്രിയാദാസി അശോക” എന്നാണ്.ഏവര്‍ക്കും സന്തോഷം നല്‍കുന്നവന്‍ എന്നാണ് അതിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം.തന്‍റെ പ്രജകളെ അദ്ദേഹം മക്കളെ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം തന്‍റെ തന്നെ അധ്യാപകനും തന്‍റെ ആഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ബോധാവാനും ആയിരുന്നു. തന്‍റെ ജീവിതം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും നന്മക്കുമായി നീക്കിവെച്ചു.
.
മരണ രഹിതമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന
അശോക സാമ്രാജ്യവും ഓര്‍മ്മകളും
---------------------------------------------
രണ്ടായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് അശോക ചക്രവര്‍ത്തി ലോകത്തുനിന്ന് വിട്ടുപോയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന കരുണയും, സത്യസന്ധതയും , ധാര്‍മിക മൂല്യങ്ങളും, അഹിംസ സിദ്ധാന്തവും, സഹ ജീവികളോടും പ്രകൃതിയോടുമുള്ള സ്നേഹവും ഇന്നും ലോകത്ത് മഹത്തായ ഓര്‍മ്മയായി നില നില്‍ക്കുന്നു.അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സാമ്രാജ്യം മരണരഹിതമായി ഇന്നും മനുഷ്യമനസുകളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു.
എച്.ജി.വെല്‍സിന്‍റെ അഭിപ്രായം;
“ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രമായി ഇന്നും
അശോക ചക്രവര്‍ത്തി നിലകൊള്ളുന്നു”.
------------------------------------------------------------------
അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രകാരനായ എച് .ജി.വെല്‍സ് ഇങ്ങിനെ ആഭിപ്രായപെട്ടത്‌.
“ലോക ചരിത്രത്തില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സാമ്രാജ്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം “സ്വയം ഉയര്‍ത്തപെട്ടവര്‍” , “സ്വയം വാഴ്ത്തപെട്ടവര്‍”, “സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നവര്‍” എന്നെല്ലാം പറയഞ്ഞ് അധികാരത്തില്‍ കയറുകയും പിന്നീട് ചരിത്രത്തില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.എന്നാല്‍ അശോക ചക്രവര്‍ത്തി തിളങ്ങി തിളങ്ങി ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രമായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു”.
ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതത്തിന് നല്‍കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ അന്ഗീകാരമുള്ള സമ്മാനമാണ്.
===============
ഹരിദാസ് ബോധ്

Tuesday, August 22, 2017

Dhamma Discourse conducted in Kearala

Dhamma discourses conducted in kerala by different Sanga's on 19th August to 21st August.
Bangalore Lokutthara Buddha vihara Chief Monk Bante Vinaya Rakhitha delivered the Dhammma message.

Dhamma Programme at Varkala- kollam Dist.Programme organised by AIMBS


Bante Vinaya Rakhitha Delivering Message at Trissur. Programme Organised by Buddhist Cultural forumAt Palakkad
At palakkad Dhamma Bodhi Hall.Programme organised By Kerala Mahabodhi MissionAt calicut.Organised by Boudha mahasabha
At wayanad. Programme organised by International Buddhist meditation centre